Situationen för hbtq-personer varierar kraftigt beroende på vilket land man befinner sig i. Vissa länder har infört lagar och rättigheter som ger hbtq-personer lika rättigheter och skydd mot diskriminering, medan andra länder har lagar som kriminaliserar hbtq-beteende och straffar hbtq-personer med fängelse eller dödsstraff. Enligt Amnesty International är det fortfarande vanligt att hbtq-personer runt om i världen diskrimineras, trakasseras och utsätts för våld på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet. Detta även i demokratiska länder, där hbtq-personer har precis samma rättigheter som heterosexuella personer, som inte identifierar sig som queer.

Vad innebär då begreppet hbtq (eller hbtq+ som man också kan säga för att inkludera personer som identifierar sig som annat än de fyra bokstäverna) och hur kan en människas förmåga att älska och kraft att utvecklas vara så skrämmande att det bestraffas?

Vad är hbtqia?
Hbtqia är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter, intersexuella och asexuella. H:et och b:et handlar om sexuell läggning, alltså vem man har förmågan att bli kär i eller attraherad av. T:et handlar om hur man definierar och uttrycker sitt kön. Queer kan röra både sexuell läggning, könsidentitet, relationer och sexuell praktik men kan också vara ett uttryck för ett kritiskt förhållningssätt till rådande normer.

Begrepp vi alla borde känna till

Genderqueer (GQ)
En person som identifierar sig som mellan eller bortom könskategorierna kvinna och man kan kalla sig genderqueer. Genderqueer kan användas synonymt med ickebinär och intergender.

Genus
Med begreppet genus avses inte det biologiska könet, utan de aspekter av kön som är socialt och kulturellt konstruerade, det vill säga de föreställningar, idéer och handlingar som formar våra sociala kön. Termen genus är ett socialt konstruerat klassifikationssystem som delar in människor i två kategorier, kvinnor och män, och som förknippar dessa kategorier med olika uppsättningar beteendemässiga, kulturella, psykologiska och sociala egenskaper och handlingsmönster. Vad som uppfattas som ”kvinnligt” respektive ”manligt” är inte något definitivt, utan något föränderligt som vi ständigt skapar och omförhandlar. Begreppet genus infördes i humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning på 1980-talet. Relationen mellan könen samt varierande uppfattningar om vad som uppfattas som manligt och kvinnligt betonas.

Hen/ den
Könsneutrala pronomen som främst används om personer som varken identifierar sig som kvinnor eller män utan till exempel är intergender, genderqueer, ickebinära. Hen och den används också i situationer då en persons könstillhörighet är okänd.

Heteronormativitet
Den sociala norm eller grupp av normer som säger att det normala, naturliga, förväntade eller önskvärda i ett samhälle är att sexuella handlingar, begär och familjebildningar är något som förekommer mellan kvinnor och män. Därmed blir sexuella handlingar, begärsinriktningar etc. mellan personer av samma kön betraktade som onormala, onaturliga, eller oönskade.

Heterosexuell
En person som har förmågan att bli kär i och/eller attraherad av någon av ett annat kön än det egna.

Homofobi
En ideologi, uppfattning eller värdering som ger uttryck för en starkt negativ syn på homosexualitet eller homo- och bisexuella. Homofobin överlappar ofta med transfobin. 

Homosexuell
En person som har förmågan att bli kär i och/eller attraherad av någon av samma kön.

Ickebinär
En person som identifierar sig som mellan, bortom eller med båda könskategorierna kvinna/man kan kalla sig ickebinär. Ibland används ickebinär som ett paraplybegrepp för olika könsidentiteter som inte följer tvåkönsnormen, till exempel intergender eller genderqueer. Ickebinär betyder inte samma sak för alla som definierar sig som  det. En del känner sig som både tjej och kille. Andra känner att de befinner sig mellan de kategorierna. Många ickebinära identifierar sig inte med något kön alls. En del ickebinära vill förändra kroppen med hormoner och/eller kirurgi.

Intergender
En person som identifierar sig som mellan eller bortom könskategorierna kvinna och man kan kalla sig intergender. Intergender kan användas synonymt med ickebinär och genderqueer.

Intersex/intersexualism
Ett antal olika tillstånd och diagnoser samlas under detta begrepp. Kortfattat en person med ett medfött tillstånd i vilket könskromosomerna, könskörtlarna (testiklar eller äggstockar) eller könsorganens utveckling är atypisk. ”Inter” betyder ”mellan” på latin och ”sexus” betyder ”kön”. Intersexuell betyder således ”mellan könen”. Det går att vara intersex och man, kvinna eller något annat. Intersex säger inte någonting om en persons sexuella läggning. En person som inte är intersex kallas för dyadisk.

Intersektionalitet
Intersektionalitet handlar om hur olika maktordningar i samhället hänger ihop och förhåller sig till varandra. Människor kan bli diskriminerade både på olika och flera sätt. Det handlar om hur diskriminering på grund av exempelvis klass, könsuttryck, sexualitet, ras eller funktionsvariation påverkar varandra. Intersektionalitet handlar inte om att rangordna olika förtryck utan om att se att de hänger ihop, påverkar varandra och ibland förstärker varandra.

Queer har flera olika betydelser. Det kan användas som en identitet och då stå för en önskan att slippa identifiera sig och en önskan att ifrågasätta könsnormer. Queer är även ett begrepp som kan beskriva ett kritiskt förhållningssätt till normer och då både handla om kön och sexuell läggning.

Samarbete för mänskliga rättigheter
I en avgörande omröstning den 30 juni 2016 röstade FN:s råd för mänskliga rättigheter (UNHRC) för en resolution om skydd mot våld och diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet. Resolutionen kommer leda till att FN inrättar en oberoende expert inom området. Många länder har tagit bort sina lagförbud mot homosexualitet under senare halvan av 1900-talet och början av 2000-talet. Lagändringarna är resultatet av många människors och organisationers kamp för att homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera ska ha samma mänskliga rättigheter som andra.

I Sverige gick homosexualitet från att vara olagligt till att anses vara en sjukdom 1940. 1950 bildades Sveriges första organisation för homosexuellas rättigheter – Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, RFSL. Inte förrän 1979 upphörde samkönad sexualitet klassas som en sjukdom i Sverige.

 

Källor: RFLS, Forum för levande historia, Socialstyrelsen, Sveriges radio, Diskrimineringsombudsmannen, SIDA och Sensus.