Att känna sig trygg på sin arbetsplats är avgörande för att kunna prestera. Chefen har ansvar för att den fysiska och sociala miljön ska hålla högsta möjliga nivå. Att hålla sig ajour med aktuellt språkbruk och att föregå med gott exempel är några av de viktiga delarna som gör en chef till en bra sådan.

Att vara chef innebär många ansvarsområden. Inte bara för ekonomi, strategi över verksamheten och de praktiska personalfrågorna i det dagliga arbetet. En viktig aspekt i jobbet är också att vara inkluderande och få alla att känna sig välkomna. För att kunna göra detta behöver chefen vara medveten om vilka strukturella makthierkier som råder i samhället, hålla sig ajour med aktuell terminologi och vara förebild för andra i organisationen när det gäller nolltolerans mot kränkningar, trakasserier och diskriminering.

Strukturella makthiearkier 

Det är normerna i samhället som styr mycket av hur vi agerar mot varandra. Oskrivna regler som påverkar sättet vi att tycker, tänker och är utan att vi egentligen tänker på det. Eftersom vi är flockdjur är det helt naturligt och inte fel i sig. Problemet blir när någon är olik majoriteten och “stör” normstrukturen och därför blir bemött på ett diskriminerande sätt. Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder är de sju diskrimineringsgrunderna vi har i Sverige. Som chef är dessa alltid viktiga att vara medveten om, både för sin egen del och för sina medarbetares.

Aktuell och inkluderande terminologi

Chefen sätter tonen för samtalet och stämningen på arbetsplatsen. Diskriminerande begrepp och uttryck, även om de är använda av okunskap, riskerar att diskriminera medarbetare eller deras anhöriga. Detta skapar i sin tur otrygghet och kan i värsta fall leda till att medarbetaren inte vill jobba kvar. 

Det är viktigt att alltid tänka på hur man uttrycker sig. Ska du prata om en individ, fråga dig själv om du behöver benämna personen med ett speciellt epitetet, och varför det i så fall är viktigt? Oftast är det inte av relevans alls, och kan därför skippas. Ska du prata om en grupp, ställ dig frågan om gruppgeneraliseringen är relevant och ställ dig frågan om det är din roll att prata om den gruppen. Oftas är svaret på båda två nej. Det finns organisationer inom alla minoritetsgrupper som gärna ställer upp och dela med sig av sin kunskap om gruppens aktuella situation. 

Förebild som inspirerar och skapar trygghet

Det går aldrig att i förväg veta om en kollega, medarbetare eller chef bär på fördomar, vilket kan leda till en rädsla för diskriminering hos dem som jobbar i organisationen. Det är centralt att chefen visar tydligt var ni i verksamheten står och att det är nolltolerans mot kränkningar, trakasserier och diskriminering. Det är alltid chefens ansvar att direkt agera på jargonger, negativa attityder, fördomsfullt språkbruk och liknande. Chefen har också ansvar för att leda med sig själv som gott exempel.