Empati är förmågan att dela och förstå andras känslor. Den består av tre mekanismer som är tätt sammanflätade och är beroende av varandra för att vi ska vara inkännande och medmänskliga individer. 

Det finns tre sätt att se på empati, inom neurovetenskapen. Lika Olika-metoden bygger på att vi ska se på oss själva och arbeta med våra egna erfarenheter och vår empati för att bli bättre medmänniskor. Att identifiera oss med en grupp är väldigt naturligt för oss människor, eftersom vi är flockdjur. Evolutionärt sett har det varit avgörande att inom en grupp knytas samman för att kunna samarbeta och försvara sig mot yttre hot. Men idag är den här instinkten även ett problem, då vi delar upp oss i vi och dem, och värnar om “vi:et”, medan vi kallt kan snuva “dem:et” på det som är viktigt, i t ex krig eller annan typ av förtryck, våld och maktspel.

Forskningen visar att vi på många sätt positivt särbehandlar medlemmar som tillhör det forskarna kallar ”ingruppen”, den grupp som en individ upplever som sin egen. De utomstående, ”utgruppen”, känner vi ofta mindre empati för och till dem associerar vi lättare obehagliga upplevelser som kan göra oss rädda. Den psykologiska positioneringen sker snabbt och omedvetet, och påverkas inte sällan av faktorer som etnicitet eller social klass. Men även godtyckliga gruppindelningar, som när vi i skolan eller på jobbet slumpmässigt delas in i olika grupper, kan påverka vår empati.

Empatins tre delar

Den första typen av empati är den affektiva empatin. Detta är förmågan att dela andras känslor. Människor som får höga poäng på affektiv empati är de som till exempel känner ett starkt inre obehag när de ser en skräckfilm.

De känner även andras smärta starkt inom sig när de ser andra som är rädda eller har ont.

Kognitiv empati, å andra sidan, är förmågan att förstå andras känslor. Ett bra exempel är psykologen som förstår klientens känslor på ett rationellt sätt, men som inte nödvändigtvis delar klientens känslor i en känslomässig mening.

Slutligen finns det känslomässig reglering. Denna empati syftar på förmågan att reglera sina känslor. Till exempel behöver kirurger kontrollera sina känslor när de opererar en patient.

Lika Olika och empati

De senaste 30 åren har empatin minskat med 40%. Mobbning, fientlighet, rasism och näthat har samtidigt ökat oproportionerligt mycket. När förändringarna är stora, tiderna nya och människorna olika, är sociala förmågor avgörande för att bygga framtiden.

Lika Olika-metoden är ett verktyg inom det beteendevetenskapliga området, med psykologi mellan individer och grupper som kärna. Fokus är att ge insikt, kunskap och verktyg i  våra mänskliga beteenden i vardagen samt att ge ett konsekvenstänkande kring vem du är och vad du väljer att göra, samt att motivera till inkludering. Målet är att stärka individers, gruppers och samhällens potential och hälsa.

Med andra ord, varje dag möter vi personer på arbetet, skolan, gatan, i affären och i sociala sammanhang som utmanar vårt sätt att se på världen och oss själva. Genom att öva oss på att se bortom attityder, fördomar och värderingar kommer vi som individer och som samhälle skapa ett lyckligare, hälsosammare och hållbarare liv. För hur vi än vänder och vrider på det är vi alla unika människor som ska leva sida vid sida.

Vill du veta mer om Lika Olika-metoden och hur vi jobbar med empati och långsiktig medmänsklighet, läs mer här.

 

Källa: Lika Olika, (University of Michigan 2017), Lika Olika, 21st Century Skills, World Economic Forum, Karolinska Institutet