Den 4 juni infaller den FN-initierade Internationella dagen för barn som blivit offer för aggression. Den instiftades 1982 efter att många palestinska och libanesiska barn drabbats av kriget med Israel. Syftet med dagen är att uppmärksamma barn i hela världen som utsatts för fysiska, mentala och känslomässiga övergrepp. Idag lever ett av sex barn i konfliktzoner. Vart tionde barn i Sverige har upplevt våld inom familjen.

Enligt barnkonventionen och folkrätten, som är en del av de mänskliga rättigheterna, så är det förbjudet med barnsoldater. De flesta stater i världen har ställt sig bakom barnkonventionen.  I konventionen står det att varje land ska vidta alla tänkbara åtgärder för att skydda och vårda barn som drabbas av krig. Barn under 15 år får inte delta i strid eller rekryteras som soldater. Ett av sex barni världen lever i konfliktzoner. I rapporten Stopp för kriget mot barnen uppger Rädda barnen att 420 miljoner barn bodde i konfliktområden år 2017. Det motsvarar 18 procent av alla världens barn. Antalet har vuxit avsevärt, med 30 miljoner barn från ett år till ett annat. Enligt Rädda barnens beräkningar dör årligen minst 100 000 spädbarn som är yngre än ett år gamla till följd av konflikter. Samma stora studie visar att antalet döda barn är fem gånger större än antalet döda soldater.

I forskningsrapporten framgår också att:

  • Barn är både verktyg och måltavlor i en alltmer brutal krigföring, däribland användningen av barn som självmordsbombare, attacker mot skolor och sjukhus och den utbredda användningen av klusterbomber och improviserade explosiva anordningar (IED).
  • Syrien, Afghanistan och Somalia är länder som är allra värst drabbade och toppar listan med de tio länderna där det är farligast för barn att växa upp.
  • Barn i Mellanöstern löper störst risk att befinna sig i en konfliktzon. Två av fem barn bor i ett konfliktdrabbat område – den högsta siffran globalt.
  • Afrika finns på andraplatsen med 1 till 5 barn som drabbats av konflikter. Asien har det högsta totala antalet barn som drabbats av konflikter.

Internationellt arbete för barn i krig
Under 2010 stödde UNICEF återintegreringen av 11 400 barn som deltagit i väpnad konflikt och 28 000 barn som på andra sätt varit påverkade av konflikter. Under 2015 och 2016 har UNICEF bidragit till frisläppandet av mer än 1900 barn som hållits av oppositionsgrupperna Cobra Faction och SPLA i Sydsudan. I juni 2014 fritogs över 2 800 barnsoldater i Centralafrikanska republiken och i maj 2015 skrev ledare för väpnade grupper på ett avtal om att frige alla barnsoldater och att omedelbart avbryta all ny rekrytering av barn. Mer än 600 barn har sedan dess släppts fria i landet.

Våld i hemmet
Forskning har visat att mellan 30 och 75 procent av de barn som växer upp i våldsamma relationer själva har blivit slagna. Den stora spridningen är orsakad av att studierna använt olika urval, metoder och definitioner av våld. I majoriteten av fallen är det fäderna som slår, även om mödrar också utsätter sina barn för våld. Internationell forskning har visat att barn till våldsutsatta kvinnor i USA och Kanada löper 15 gånger högre risk att själva bli misshandlade än övriga barn. Senare års forskning talar också för att det finns ett starkt samband, särskilt för kvinnor, mellan att växa upp i en våldsam familj och att även som vuxen bli utsatt för misshandel. Ungefär tio procent av alla barn i Sverige har upplevt våld i hemmet någon gång och fem procent har gjort det ofta. Många barn som upplever våld blir också själva slagna (SOU 2001:72). I studien ”Våld och hälsa – en befolkningsundersökning om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa” uppgav femton procent av kvinnorna och tretton procent av männen att de under sin uppväxt hade sett eller hört fysiskt våld mellan föräldrarna.

Lika Olika-metoden preventivt för en trygg miljö
Vi på Lika Olika vet att tolerans och långsiktig stabilitet byggs i närmiljön. Trygghet och synen på sig själv och andra skapas vid köksbordet, i vardagsrummet, i fikarummet eller där vi umgås med de vi litar på mest. Vi är flockdjur som behöver ett sammanhang för att känna oss hela. Konflikter kan hanteras och ilska hindras att bli aggressiv. Läs mer om Lika Olika-metoden här. 

Källor: Rädda barnen, Röda korset, Bris, Svt och SCB.