Lika Olikas Mary Juusela fick chans att ställa några frågor om företagets värdegrundsarbete till Jan Hillerström, ansvarig för funktionen HR Support på Scania i Södertälje. 

Vad är tolerans för dig?
Min tolkning av ordet ”tolerans” är gränser. Inom t.ex. tillverkning är toleransen de gränser inom vilka ett mått får vara. Mellan människor finns det också gränser för vad vi accepterar avseende hur vi agerar. Denna gräns är vår tolerans. För mig är tolerans länkat till respekt. Respekt är att se, höra och försöka förstå människor. Du behöver inte gilla eller acceptera allt som andra människor gör (tolerans), men att låta människor vara som de är, det är respekt. Det är alltså viktigt att skilja på vad människor gör och vad de är.

Hur arbetar Scania med tolerans?
På Scania är våra kärnvärden en viktig grund för vårt arbete. Det är en del vårt DNA. Ett av kärnvärdena är ”Respekt för individen”. Alla nyanställda får en genomgång kring Scanias kultur och kärnvärden under introduktionsprogrammet. Arbete med mångfald och inkludering är viktigt för Scania och hur utveckling är inom detta område följs noggrant. Att vi har nolltolerans mot kränkande särbehandling är en självklarhet.

Upplever ni några utmaningar i det arbetet?
Absolut! Vi är nästan 49,000 i bolaget varav 60 procent jobbar utanför Sverige. Dessa frågor är till viss del kulturellt betingade och utgångsläget skiljer mellan enheterna. Jobbet måste därför ske lokalt utifrån målsättningar och riktlinjer från företagsledningen. I Södertälje är vi omkring 15,000 anställda, det är som ett medelstort samhälle med stor mångfald. Här räcker det inte med att följa nyckeltal på ledningsnivå. Vi får jobba aktivt på respekt och tolerans hela tiden och det gäller ständigt att ha denna frågan levande.

Hur kommer det sig att ni är så måna om de anställda och hur samhället mår?
Scania är sprungen ur en brukskultur och har alltid varit en viktig spelar i samhället. Det som är bra för samhället där vi verkar är bra för Scania och vice versa. Att ta väl hand och måna om våra medarbetare är en naturlig del av ”Respekt för individen”.

Vilka effekter hoppas ni på med samarbetet med Lika Olika?
Det är flera dimensioner i samarbetet med Lika Olika. Tack vare utbildningarna får eleverna i skolorna en bättre förståelse för olikheter och blir därmed mer toleranta. De är potentiellt Scanias framtida anställda. Och även om de inte börjar arbeta hos oss så är de framtiden och en väldigt avgörande del av samhället Södertälje, som Scania månar om. Många av dessa elever är också barn till Scania-medarbetare och är en del av ”Scaniafamiljen”. Att våra anställda får medverka i fadderskolorna genererar ökad tolerans och gemenskap åt dem, som de sedan tar med tillbaka till Scania. Effekterna är många och viktiga.


Scania är ett företag med ca 15,000 anställda i Södertälje. Företaget samarbetar med Lika Olika genom att stödja 4 grund- och gymnasieskolor i Södertälje med toleransutbildning åt skolpersonal, elever och vårdnadshavare (Temadag Plus). Scanias anställda har även de fått toleransföreläsning.