För att ta reda på hur sociala beteenden och socialt utanförskap/innanförskap påverkar en människas utveckling över tid – i relation till förmåga, hälsa och möjlighet att nå sin fulla potential – bodde Lika Olika-grundaren Mary Juusela hos 700 slumpvis utvalda svenska familjer, mellan 2003-2013.

Studien Stulen identitet

Syftet med den stora populationen var att få en så bred representation som möjligt av den svenska befolkningen. Familjerna fann Mary genom annonser online och offline, genom bekanta och genom nätverk. Det familjerna hade gemensamt var att alla hade erfarenhet av adoption. 

Mary visste inte på förväg vad respektive familj eller familjemedlem hade för en livshistoria. Nedan är några olika exempel på parametrar som gav familjerna och individerna olika förutsättningar. 

 • De bodde i 40 olika samhällen, med olika storlekar, från Malmö till Piteå
 • Vissa hade barn andra inte
 • Vissa familjer hade barn i förskoleåldern, andra tonåringar och en tredje grupp hade vuxna barn
 • De socioekonomiska faktorerna var olika, och de representerade familjerna i studien identifierade sig som såväl arbetar- medel- respektive överklass
 • Vissa av familjerna levde med sjukdomar eller fysiska/mentala funktionsvariationer
 • I studien medverkande familjer med såväl psykiska sjukdomar, alkoholism och narkotikamissbruk

Vetenskaplig artikel

2015 bjöds Mary Juusela in till Washington D.C, USA, för att tillsammans med psykolog och forskare Lena Bäckström Åkesson på Högskolan i Kristianstad presentera sin vetenskapliga poster kring studien. Detta skedde under världskonferensen kring hälsa och utveckling via den internationella organisationen OMEP, som är FN-instiftad. Studien fick då namnet Stulen identitet. I Marys vetenskapliga artikel kan du läsa mer om studien.

Reportageböcker

I de publicerade reportageböckerna Banden som gör oss till familj (Norstedts förlag, 2010) samt Den stora återresan (Miller&Books, 2014) kan du läsa ännu mer. De kan beställas genom att du skickar ett mail till hello@likaolikametoden.se.

Lika Olika-metoden

Med resultaten från studien grundade Mary Juusela verktyget Lika Olika-metoden som ett stöd för företag, skolor, föreningar och kommuner som vill fördjupa och uppgradera sig inom sitt värdegrunds-, mångfalds-, integrations- och humana hållbarhetsarbete. 

Studiens slutsatser

Den världsunika studien Stulen identitet visar följande. Mary berättar

 1. ​I min studie upptäckte jag att ​Socialt utanförskap​ är ett begrepp med mycket djupare mening än många känner till. Få vet om att de, varje dag på arbetet, är en del av att hamna i eller utsätta andra för exkludering. Det handlar ofta om ”skämt”, ”jag menade ingenting illa”, “det var bara på skoj” och ”mikromobbning”.
 2. ​I min studie upptäckte jag att en överhängande majoritet av hur du bemöter andra med dina attityder, fördomar, jargonger och värderingar kommer hemifrån. Det börjar ​alltså hemma vid köksbordet​ hur vi ser på våra kollegor och medmänniskor idag.
 3. ​I min studie konfirmerade jag att det stämmer att ​alla människor är flockdjur​. Oavsett vem du har framför dig så är alla människor på vår planet som en lök. När du skalat av alla hygienfaktorer och yttre attribut så är det samma grund där inuti. Släpp in mig i gruppen. Jag vill vara med. Detta sociala samspel pågår från tidig ålder fram tills att vi dör. Så fort du kliver utanför din ytterdörr är spelet igång. Och allra tydligast är detta samspel i gruppsykologi på din arbetsplats/i klassrummet där du är den större delen av din vakna tid.
 4. ​I min studie bekräftades vikten av att få de ​grundläggande behoven hos människan om närhet och tillhörighet​ uppfyllda. Behoven som psykologen Abraham Maslows definierade med sin behovstrappa.
 5. I min studie såg jag att ​när människor inte behärskar sociala kunskaper eller förstår de långtgående effekterna och konsekvenserna av deras beteenden så måste man påminna dem. Du syns och du finns och det du gör påverkar såväl individer, familjer och arbetsgrupper långt mer än du någonsin anat. En suck, en ögonrullning, skitsnack bakom ryggen eller favorisering växer i storlek över tid vad gäller effekten på potential och hälsa. Den som står som ansvarig är alltid avsändaren och/eller den tysta massan som står bredvid.
 6. ​Jag insåg i min studie att när ​både hjärta och hjärna samverkar​ så påverkas den fria viljan. Om hjärtat inte är med så kommer det inte nära. Då är det en policy eller någon annans problem. Men synkade tillsammans, hjärta och hjärna, så vill majoriteten vara inkluderande, snälla och toleranta. Och vill man så kan man!

Mary Juuselas egna ord om studien:

Jag ville förstå om andra, som liksom jag, blivit reducerade till en hudfärg, en kroppsform, en diagnos, ett bostadsområde, ett kön, en sexualitet, ett felaktigt val av kläder eller vad som helst, uppnått samma nivå av socialt utanförskap och nu kämpade med de negativa effekterna av psykisk ohälsa, alltså reducerad ork, vilja, hälsa och förmåga. Därmed, minskad potential.

Resultatet från Mary Juuselas studie visade förenklat följande:

 • Alla människor är flockdjur
 • Alla människor har samma grundläggande behov att få vara med
 • Alla människors potential blir kraftigt reducerat vid social exklusion
 • Det allra simplaste negativa vardagsbemötandet är absolut förödande och fullkomligt onödigt. Om denna kvot skulle reduceras skulle även den psykiska ohälsan reduceras. 

Om Lika Olika-metoden

Visste du att empatin har minskat 40% de senaste 30 åren (University of Michigan 2017). Mobbning, fientlighet, rasism och näthat har samtidigt ökat oproportionerligt mycket. När förändringarna är stora, tiderna nya och människorna olika är sociala förmågor (21st Century Skills, World Economic Forum) avgörande för att bygga framtiden.

Lika Olika-metoden är ett verktyg inom det beteendevetenskapliga området, med psykologi mellan individer och grupper som kärna. Fokus är att ge insikt, kunskap och verktyg i  våra mänskliga beteenden (s.k social skills) i vardagen samt att ge ett konsekvenstänkande kring vem du är och vad du väljer att göra, samt att motivera till inkludering. Målet är att stärka individers, gruppers och samhällens potential och hälsa.

Med andra ord, varje dag möter vi personer på arbetet, skolan, gatan, i affären och i sociala sammanhang som utmanar vårt sätt att se på världen och oss själva. Genom att öva oss på att se bortom attityder, fördomar och värderingar kommer vi som individer och som samhälle skapa ett lyckligare, hälsosammare och hållbarare liv. För hur vi än vänder och vrider på det är vi alla unika människor som ska leva sida vid sida.

Lika Olika-metoden arbetar utifrån en process om fyra steg:

 1. INSIKT – om olikheter och likheter
 2. KUNSKAP – om utanförskap och dess effekter
 3. VERKTYG – för att hantera mänsklig friktion
 4. ACTION! – viljan att börja agera

Förändringsagenter

Lika Olika utbildar sociala ankare, vad vi kallar förändringsagenter. En förändringsagent är för Lika Olika en individ som vill vara nyfiken på det som är “annorlunda”. En förändringsagent är någon som vågar säga “stopp!” eller sträcka ut handen och säga “kom, du får vara med mig!” när ingen annan vill. En förändringsagent står upp för sina medmänniskor, och även för sig själv.

För oss handlar det om att ändra negativa samhällsmönster men att inse att förändring sker på individnivå. Att vi måste arbeta utifrån varje enskild individ för att initiera en egen vilja till att “give a damn” om andra. Vi försöker frambringa empati, civilkurage och samhörighet.

Ingen kan göra allt eller vara överallt. Men alla kan göra något och någon är alltid någonstans. Den viktigaste förändringen är den som sker inuti dig själv. Det börjar med dig!

Interested in what we can offer you?

Contact us