I en värld där pedagogikens verktyg förändras med skärmarnas och AI:ns intåg, har behovet av en positiv och stödjande skolmiljö blivit allt mer framträdande. En välkomnande atmosfär är avgörande för elevers lärande och välbefinnande, liksom för lärarnas och skolpersonalens arbetsglädje. 

Svensk forskning pekar på att en inkluderande skolmiljö, där elever känner sig värderade och delaktiga, har en positiv effekt på deras akademiska prestationer och psykiska hälsa. En studie från Göteborgs Universitet framhäver vikten av att skapa relationer baserade på förtroende mellan lärare och elever för att främja en känsla av tillhörighet (Göteborgs Universitet, 2021). Detta stärker även internationell forskning som visar att skolor som lyckas skapa en stark gemenskapskänsla bland eleverna ser förbättringar i motivation och akademiska resultat (Journal of Educational Psychology, 2019).

Att integrera aktiviteter som främjar samarbete mellan elever och ger dem en plattform för att uttrycka sina åsikter är centralt. Svenska skolor har framgångsrikt använt sig av mentorprogram och elevråd för att uppnå detta, en strategi som även stöds av internationella studier. 

Skolan som arbetsmiljö
I Sverige har frågan om lärarnas arbetsmiljö fått ökad uppmärksamhet. En rapport från Lärarnas Riksförbund lyfter fram betydelsen av professionellt stöd och utvecklingsmöjligheter för lärarnas välbefinnande och långvarighet i yrket (Lärarnas Riksförbund, 2020). Detta stämmer överens med internationella studier, där forskning från Educational Research Review understryker att skolor som erbjuder stöd för lärarnas professionella utveckling och främjar en kultur av samarbete tenderar att ha en mer engagerad och nöjd personalstyrka.

Implementeringen av teambaserade arbetsmodeller har visat sig vara effektivt för att förbättra arbetsmiljön för lärare, både i Sverige och internationellt. Dessa modeller möjliggör för lärare att dela erfarenheter, utmaningar och framgångar, vilket bidrar till en starkare känsla av samhörighet och professionellt stöd.

Vårdnadshavarnas Inblandning
Mycket forskning betonar också vårdnadshavarnas roll i att skapa en positiv skolmiljö. En studie från Uppsala Universitet visar att vårdnadshavares engagemang i skolans verksamhet har en direkt positiv effekt på elevernas akademiska prestation och välbefinnande (Uppsala Universitet, 2022). Detta stöds av internationella studier som understryker betydelsen av ett starkt partnerskap mellan skola och hem för att främja elevernas lärande och utveckling.

Strategier för att främja detta samarbete inkluderar regelbunden och öppen kommunikation, inbjudningar till skolaktiviteter och workshops för vårdnadshavare. Vi på Lika Olika är alltid noga med att alla i treenigheten skola, elever och vårdnadshavare ska ha samma målbild att utgå ifrån, och håller därför föreläsning även för vårdnadshavarna på skolorna vi arbetar. Genom att skapa en välkomnande atmosfär där vårdnadshavare känner sig värderade och informerade, kan skolor stärka banden mellan hemmet och skolan. Viktigt att komma ihåg är att det för eleverna är positivt att vårdnadshavarna är engagerade och delaktiga i inlärningen med exempelvis läxläsning, närvaro på föräldramöten och utvecklingsamtal. För skolpersonalen kan en allt för engagerad vårdnadshavarkultur istället kännas kontrollerande. Som alltid krävs ömsesidig respekt för varandras roller för att skolpersonalens arbetsmiljö ska vara så bra som möjligt, och barnen få den bästa utbildningen som det går.

Läs även vår artikel om fantasi som verktyg i lärandeprocessen.