Salutogent perspektiv på psykisk hälsa i förskola, skola och fritidshem – psykosociala och didaktiska aspekter på kunskap, medvetenhet och tolerans kring attityder och attityders roll för individ, grupp och samhälle.

Högskolan Kristianstad Uppdrag AB erbjuder i samarbete med grundaren för Lika Olika- metoden en projektutbildning som riktar sig till verksamma inom förskola, fritidshem och skola.

Sverige är under förändring där nya och etablerade medborgare, med olika språk, kultur, religion och värdegrund ska integreras. Respekt och acceptans för olikheter kommer inte automatiskt, barn och vuxna måste holistiskt utbildas i tolerans. Vi utbildar sociala ankare och förändringsagenter, barn, pedagoger/lärare och föräldrar, som utrustas med konkreta situationsbaserade verktyg anpassade till varje enhet med syfte att minska intolerans och därmed även ohälsa hos individen som begränsar utveckling och möjligheten att nå sin fulla potential. Intolerans skapar även otrygghet i gruppen vilket skapar frustration, friktion och en otrygg läromiljö för barn i utveckling. Lika Olika-metoden ger kunskap, insikt och verktyg för att individer, barn och vuxna, själva kan ta ansvar i situationer där diskriminering och utanförskap kan uppstå. Föreläsningar, praktiska situationsövningar och seminarier varvas i utbildningen. Narrativ och reflekterande analys implementeras som redskap för relationellt lärande. För att ett uthålligt och medvetet förhållningssätt med öppenhet och gemenskap ska kunna råda och utvecklas, ser vi vinster i att hela arbetslag, ja hela skolområden utbildas.

För mer information och anmälan ladda ner information här (pdf)