För att få veta hur tiden med hemarbete har påverkat oss, arbetsprestationen och våra relationer lät samarbetsföretaget Miró göra en studie på temat. Resultatet ger bra riktlinjer för framtiden och en intressant insyn på vad som är viktigt för oss, när det verkligen gäller.

I mars har det gått ett år sedan hundratals miljoner människor runt om i världen började arbeta på distans för att bromsa spridningen av det snabbt framväxande Coronaviruset. Det som många av oss trodde skulle vara i en månad har nu blivit en del av det nya normala, med långtgående effekter på våra relationer, processer och arbetsvanor.

Företaget Miro har undersökt 1000 akademiskt utbildade arbetstagare (lika fördelade mellan kön och åldersgrupper) för att få en korrekt bild av hur året faktiskt har varit och påverkat de som tvingats flytta sitt jobb från kontoret in till den privata sfären. Undersökningen tittade på relationerna mellan våra respondenter och deras arbetskamrater och deras familjer. Den studerade också de anställdas engagemang, särskilt i virtuella möten. Slutligen undersöktes vilken inverkan detta år har haft på de anställdas balans mellan arbete, privatliv och mental hälsa.

Tydliga resultat

 • Nästan hälften (49%) av de personer som är gifta eller i sambo säger att arbetet hemifrån har förbättrat deras relation till sin partner.
 • 62% av föräldrarna med barn under 18 år säger att arbetet hemifrån har förbättrat relationerna med sina barn.
 • Över en tredjedel av arbetstagarna (34%) säger att de "troligtvis" eller "mycket troligt" kommer vilja fortsätta sitt distansarbete efter Corona.
 • 57% av deltagarna säger att de är mer benägna att multitaska under virtuella möten än de var före pandemin.
 • En tredjedel av deltagarna (33%) är vakna i mindre än 20 minuter innan de börjar arbeta på morgonen.
 • Nästan hälften (46%) av respondenterna rapporterade en ökning av arbetsbelastningen under pandemin, och bara 13% säger att deras arbetsbelastning har minskat.

Familjära relationer blir viktigare

Innan forskarna dyker för djupt in på resultatet om förbättringar av relationer som respondenterna kan ha upplevt, är de i rapporten noga med att klargöra att de inte vill kalla pandemin positiv – för någon. Det har varit en historisk tragedi och har haft oerhört smärtsamma effekter på lokal och global nivå. Men för de distansarbetande personerna verkar det ha gjort att de har fått en ny närhet till familjemedlemmarna i sina hushåll.

Bland respondenterna som levde med partners sa 49% att deras förhållande förbättrades när de arbetade hemifrån, medan bara 12% sa att deras förhållande försämrats (resten säger att det inte fanns någon förändring). För föräldrarna i studien var resultaten ännu mer slående. Trots de väldokumenterade utmaningarna med föräldraskap när de arbetar hemifrån säger 62% av föräldrarna med barn under 18 att deras relationer hade förbättrats, och en stor del av dem (43%) säger att deras relationer hade förbättrats mycket.

Betydelsen av nära och kära tydliggörs

Friheten med att arbeta på distans långsiktigt skulle enligt studien inspirera människor som inte lever med någon att flytta dit familjemedlemmar bor. Nästan hälften (47%) av de tillfrågade säger att det är troligt att de flyttar till en annan region om distansarbetet blir permanent, främst för att ”vara närmare familj och vänner.”

Virtuella möten utmanar koncentrationen

Online-möten är långt ifrån något nytt, men pandemin har gjort att alla realtidssamarbeten måste ske virtuellt. Men Miros undersökning visade att dessa möten ofta lider av distraherade deltagare, och över hälften (57%) säger att de är mer benägna att multitaska under dessa möten när de arbetar hemifrån, än de var före pandemin.

De fem främsta distraktionerna under möten:

 1. E-post (49%)
 2. Bakgrundsstörningar i hemmet (t.ex. barn, husdjur, andra ljud) (30%)
 3. Sociala medier (t.ex. Facebook, Twitter, Instagram) (30%)
 4. SMS och personlig meddelandehantering (t.ex. WhatsApp, Messenger) (25%)
 5. Meddelanden på arbetsplatsen (t.ex. Slack, MS Team, andra chatfunktioner i arbetsverktyg) (21%)

Vi distraheras också av oss själva. En fjärdedel av de svarande säger att de spenderar mellan 20% och 50% av ett videosamtal med att titta på sin egen förhandsgranskningsruta snarare än de personer de pratar med. Kvinnor var 64% mer benägna än män att säga att de tittar på sig själva minst 50% av tiden (31% av kvinnorna). Detta tolkar inte forskarna som olika mycket fåfänga könen emellan, utan snarare skillnader i vilken press kvinnor respektive män känner att presentera sig själva i en professionell miljö – även om situationen är virtuell.

Att arbeta hemifrån rubbar rutinerna

Utan pendling eller behovet av att befinna sig på ett kontor kräver hemarbete inte samma grad av rutin som på kontoret. Miros undersökning visade att arbetstagare utnyttjar denna nya flexibilitet. En tredjedel av respondenterna börjar arbeta inom 20 minuter efter att de vaknat på morgonen, och ungefär en fjärdedel av deltagarna (23%) säger att de vanligtvis checkar in på jobbet medan de fortfarande ligger i sängen. Bara en av fem av de svarande säger att de är vakna i minst en timme innan de börjar arbeta.

Hemmajobb påverkar vår mentala hälsa

Trots de förbättringar som många har sett på relationer när de arbetar hemifrån, säger en tredjedel av de svarande att deras mentala hälsa försämrats under denna period, vilket är 29% mer än de som säger att deras psykiska hälsa har förbättrats. Detta antal är förvånande eftersom respondenterna var 86% mer benägna att säga att deras arbetsbalans hade förbättrats. Ungefär lika många säger att deras fysiska hälsa har minskat som säger att den har förbättrats (30% mot 31%).

Andra psykiska hälsoupptäckter:

 • 29% av de tillfrågade säger att de ifrågasätter sina egna prestationer mer än före pandemin, jämfört med bara 13% som säger att de känner sig mer självsäkra.
 • 20% känner sig mer benägna att vara oroliga att deras kollegor ser dem som fuskare.
 • 32% av de svarande säger att hemmajobbandet gör det svårt att dela positiv feedback med sina team.

Källa: Miro