Den 21 maj uppmärksammas varje år Internationella dagen för kulturell mångfald. En dag instiftad av FN för att belysa vikten av att bevara världens mest utsatta kulturer, behovet av kulturpolitik och uppmuntra oss att leva bättre tillsammans, trots olika kulturella traditioner. Precis i linje med Lika Olikas dagliga arbete. Ju fler perspektiv, desto bättre. 

Första steget i Lika Olika-metoden är INSIKT. Det handlar om att vi ska stanna upp och se oss själva i spegeln, och förstå vilka vi själva är, var vi kommer ifrån, vilka traditioner vi själva har utan att vi kanske tänker på det, vilka fördomar vi har (utan att vi själva tänker på det), vad vi är rädda för, vilka förutsättningar vi har i jämförelse med andra och varför vi beter oss som vi gör mot människor i vår omgivning. Helt enkelt insikter som visar att vi är människor som har många sidor, och många sätt att utvecklas på. Genom att förstå oss själva kan vi också lära oss att förstå varandra. Vi är alla lika olika, det handlar bara om vilket (vems) perspektiv vi har. Kulturella traditioner och sätt att uttrycka oss på skapar sammanhållning, men också glapp mellan människor. Ett “Vi” och ett “dom”. Detta på grund av att människan till sin natur är skeptisk – ibland till och med rädd –  för sådant hon inte känner till. Därför behöver vi vara medvetna om denna egenskap för att lära oss öppna upp och vara nyfikna på det annorlunda istället för att slentrianmässigt vända ryggen till.

Förenta Nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur, UNESCO, skriver så här i sin konvention till skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar från 2005:

Kulturell mångfald innebär de många olika former som olika grupper och samhällen uttrycker sin kultur. Dessa yttringar sprids inom grupper och samhällen och mellan dem. Den kulturella mångfalden visar sig inte bara i de olika former som mänsklighetens kulturarv yttrar sig, berikas och förmedlas tack vare mångfalden av kulturyttringar, utan också genom olika sätt för konstnärligt skapande, produktion, spridning, distribution och nyttjande, oavsett de medel och den teknik som används.

Alltså de allra flesta sätt som vi människor kommunicerar för att skapa berättelser av olika slag, sätt att beskriva vår värld och vår historia. En förutsättning för berättande och kulturskapande är yttrandefrihet, en fråga som är av hög prioritet för en demokrati som Sverige. Det är ett avgörande steg i  varje människas personliga utveckling att inse att de egna traditionerna och sätt att se på saker och ting, sätt att prata och dokumentera på inte är det “rätta”, utan bara ett av väldigt väldigt många. Och just det, den enorma kulturella mångfalden som världen bjuder på, ska vi vara tacksamma för, och inspirerade av. För ju fler perspektiv vi får, desto rikare blir vi.

Läs om alla steg i Lika Olika-metoden här.