Forskning visar att dagens ledare inte endast ska dela visionära mål och strategier, utan också levandegöra företagets kärnvärden genom sitt eget agerande. Detta inkluderar en modern tolkning av att ”walk the talk”, som utöver traditionella värden även betonar skapandet av en hållbar arbetsmiljö och  att sätta människan före produktiviteten.

Ledarskap kräver mer än bara visionära tal och strategiska direktiv. Det kräver ledare som personifierar de ideal och värden de förespråkar. En studie publicerad i ”Journal of Business Ethics” lyfter fram att anställdas engagemang och tillit till sina ledare ökar när dessa aktivt demonstrerar företagets kärnvärden genom sitt beteende. 

Praktiskt innebär det att en chef som värdesätter innovation bör vara direkt involverad i kreativa processer, kanske genom att regelbundet delta i brainstorming-sessioner eller genom att uppmuntra risktagande genom att själv leda med exempel.

För att praktiskt implementera detta behöver ledare inte bara kommunicera sina förväntningar utan också aktivt delta i de aktiviteter som de uppmuntrar. Det kan innebära att en ledare som betonar betydelsen av kontinuerlig lärande själv deltar i utbildningar och delar sina lärdomar med teamet. Genom att visa att de är villiga att investera tid och energi i sin egen utveckling, signalerar ledare att strävan efter förbättring är en gemensam resa.

Vår tids ”walk the talk”

Att “Walk the talk” som chef är ett vedertaget begrepp som innebär att agera som en spegling av de värden och principer man önskar se inom sitt team eller organisation. Här är några praktiska exempel på hur chefer kan leva upp till detta ideal på ett sätt som passar i tiden.

Framhäva teamarbete
Om en chef värderar teamwork, kan de visa detta genom att regelbundet delta i teammöten, inte bara som övervakare utan som en aktiv medlem. De kan bidra med sina egna idéer och feedback, samtidigt som de lyfter fram och uppskattar bidrag från alla teammedlemmar. Att erkänna och belöna framgångar som uppnås genom kollektivt arbete är också ett sätt att stärka vikten av samarbete.

Förespråka innovation: Ledare som vill uppmuntra till innovation bör själva vara villiga att ta risker och experimentera med nya idéer. Detta kan innebära att man leder utvecklingsprojekt, uppmuntrar kreativt tänkande inom teamet och är öppen för förslag från alla nivåer inom organisationen. Dessutom är det viktigt att acceptera misslyckanden som en del av lärandeprocessen och inte vara negativ till kreativa försök som inte leder till omedelbar framgång.

Praktisera öppen kommunikation: En öppen dörr-policy kan vara mer än bara en metafor. Chefer som verkligen värderar kommunikation bör göra sig tillgängliga för sina anställda, uppmuntra feedback och regelbundet dela relevant information om företagets mål och utmaningar. Detta skapar en kultur av transparens och förtroende där medarbetare känner sig värderade och informerade.

Uppvisa integritet: Integritet är fundamentalt i alla ledarpositioner. Detta kan innebära att stå fast vid sina åtaganden, agera etiskt även när ingen ser på, och vara ärlig i alla sina beslut. Det kan också röra att värna om sin fritid, att genom handling visa att arbetstiden slutar vid 17.00 och därefter skickas inte några mail. Att sms:ande eller chatmeddelanden på sociala plattformar endast får ske i absolut nödfall eller att värna om mötsfria dagar. En chef som visar integritet i sitt agerande sätter standarden för hela teamet och bygger en stark grund av tillit och hälsa. 

Prioritera medarbetares välbefinnande: Att visa omsorg om sina medarbetares välbefinnande är avgörande. Detta kan omfatta allt från att erbjuda flexibla arbetstider till att stödja teammedlemmars professionella utveckling. Genom att investera i anställdas tillväxt och välbefinnande visar en chef att de ser sina medarbetare som människor först, vilket kan öka engagemang och lojalitet.

Leva som en lär: Om en chef uppmanar till hårt arbete och engagemang, bör de själva vara exemplariska i detta avseende. Att komma i tid, möta deadlines och visa engagemang i varje projekt är sätt att demonstrera dessa värden i praktiken. Det gäller även att inte jobba för mycket och att värdera sin fritid, som beskevs tidigare.

Framhålla lärande och utveckling: En chef som betonar vikten av kontinuerligt lärande bör själv delta i utbildningar och utvecklingsprogram. Att dela med sig av egna lärdomar och uppmuntra anställda att söka nya kunskaper och färdigheter visar att ledaren värderar tillväxt, både på individ- och organisationsnivå.

Genom att integrera dessa beteenden i sitt dagliga ledarskap, kan chefer effektivt ”walk the talk” som funkar i vår tid, och därmed inspirera sina team till större prestationer, ett starkare engagemang och en hälsosam arbetsmiljö.