Varje månad uppmärksammar vi en aktuell samarbetspartner till oss på Lika Olika. Nu i juni har vi bett marknadschefen på Salas Sparbank, Emma Tysell, svara på våra frågor om tolerans.

Vad har du för yrkesroll?
Jag jobbar som Marknadschef på Sala Sparbank sedan 5 år tillbaka. Mitt arbete innebär att jag arbetar med kommunikation & marknadsföring och med bankens samhällsnytta där vi ger tillbaka till samhället där vi verkar. Lika Olika är ett exempel på just detta.

Vad är tolerans för dig?
Tolerans innebär för mig att vi är öppna för varandras olikheter. Alla har rätt till sina tankar och åsikter och vi är alla lika mycket värda.

Hur arbetar Salas Sparbank med tolerans?
I banken har vi en värdegrund som vi alla medarbetare varit med och tagit fram. Vi har haft den i flera år och den lyfter fram följande ord; Ärlighet, Glädje, Ansvar, Respekt och Engagemang. I vårt dagliga arbete tillsammans med kollegor och i våra kundmöten är detta viktiga ledord som vi försöker påminna oss om och arbeta efter. När vi talar om just tolerans är det av stor vikt att vi lyfter respekten för varandra. I banken har alla medarbetare individuella mål på vad man presterar men vi har även mål på hur vi agerar utifrån vår värdegrund. På så sätt lägger vi stor vikt vid vårt agerande mot varandra.

Upplever ni några utmaningar i det arbetet?
Det är alltid en utmaning i mötet med andra människor oavsett om det är kollega eller kund. Vi behöver löpande lyfta samtalet om vårt ansvar i vårt agerande och respekten för andra. Detta område är aldrig något som ”blir klart”. Att öka kunskapen och förståelsen för olikheter är något som vi ständigt har med oss.

Vilka effekter hoppas ni på med samarbetet med Lika Olika?
Att arbetet med Lika Olika ska bidra till ett mer tillåtande och ett mjukare klimat i skolan samt en ökad förståelse för hur ens egna beteende påverkar andra, både positivt och negativt.