I vår globaliserade värld står begreppen mångfald, jämlikhet och inkludering (DEI, enligt vedertagen förkortning på engelskans Diversity, Equity, Inclusion som används globalt) i centrum för framgångsrika organisationer och samhällen. Genom att integrera DEI i vardagen främjar företag, skolor och organisationer inte bara en kultur av tillhörighet och respekt, utan uppnår även bättre resultat och innovation. Här tittar vi närmare på hur.

Företag som aktivt främjar mångfald och inkludering upplever ofta direkta fördelar i form av ökad innovation och lönsamhet. En studie från McKinsey & Company visar att företag med stor etnisk och kulturell mångfald i ledningsgrupperna är 36% mer benägna att ha finansiella resultat över branschgenomsnittet. Detta beror på att diversifierade team tenderar att närma sig problem med bredare perspektiv och lösningar, vilket leder till mer kreativa och effektiva resultat. Som medarbetare eller ledare kan man bidra till detta genom att uppmuntra till mångfald i rekryteringsprocesser, skapa plattformar för att dela olika perspektiv och aktivt motverka fördomar och exkluderande beteenden.

Förbättrade sociala färdigheter i diversifierade lärandemiljöer
Utbildningsinstitutioner som integrerar DEI i sina program förbereder inte bara sina studenter för en mångfacetterad värld utan främjar också kritiskt tänkande och empati. Forskning från American Psychological Association visar att studenter i diversifierade lärandemiljöer utvecklar bättre sociala färdigheter och en djupare förståelse för olika perspektiv. Lärare och administratörer kan bidra genom att inkludera material och resurser från en mångfald av kulturella och sociala bakgrunder och genom att skapa inkluderande lärandemiljöer där alla studenter känner sig värderade och inkluderade.

Långsiktigt samhällsbygge i samklang med medborgarna
DEI är också fundamentalt för att bygga starka och hållbara samhällen. Städer som Toronto, som aktivt arbetar med DEI-strategier, visar hur social integration och ekonomisk utveckling kan gå hand i hand. Individer kan bidra till detta genom att engagera sig i lokala initiativ som främjar mångfald och inkludering, delta i dialoger och utbildningar som ökar medvetenheten om DEI-frågor, och stötta verksamheter och organisationer som aktivt arbetar för ett mer inkluderande samhälle.

Allas ansvar, allas möjlighet
Varje individ har kraften att bidra till en mer inkluderande värld, oavsett om det är på arbetsplatsen, i skolan eller inom samhället i stort. Genom att aktivt lyssna på och värdera olika perspektiv, utmana egna och andras fördomar och arbeta för att inkludera alla medlemmar i gemenskapen, kan vi tillsammans skapa miljöer där innovation, respekt och samarbete blomstrar. Som medarbetare kan du föreslå och stödja initiativ som främjar DEI. Som chef kan du leda genom exempelvis skapa utrymme för mångfaldiga röster att höras. Och som medmänniska kan du bidra genom att vara öppen för att lära och växa tillsammans med andra, oavsett olikheter.

Att integrera DEI i våra dagliga liv och verksamheter är inte bara en fråga om rättvisa och etik; det är en väg till en rikare, mer dynamisk och framgångsrik framtid för alla.

Goda exempel att inspireras av

I Sverige har många organisationer, företag och offentliga institutioner tagit betydande steg för att integrera mångfald, jämlikhet och inkludering i sina verksamheter. Här är några exempel.

Spotify
Spotify är känt för sitt engagemang i DEI-frågor, både internt och i de tjänster de erbjuder. Företaget har implementerat flera initiativ för att främja mångfald och inkludering, inklusive utbildningar för medarbetare, stöd för ERG:er (Employee Resource Groups) och mångfald i rekryteringen. Spotify har även tagit fram en omfattande DEI-rapport som transparent redogör för företagets framsteg och utmaningar inom området.

Skanska
Byggföretaget Skanska har arbetat aktivt med att öka mångfalden inom byggbranschen, en sektor som traditionellt dominerats av män. Skanska Sverige har satt upp tydliga mål för att öka andelen kvinnor i ledande positioner och på byggarbetsplatser. De har också implementerat mentorskapsprogram och initiativ för att stödja en mer inkluderande arbetsmiljö.

Malmö Stad
Malmö är en av Sveriges mest mångkulturella städer och har genomfört flera initiativ för att främja DEI inom kommunens verksamheter och i samhället i stort. Staden har bland annat arbetat med integrationsprojekt som syftar till att underlätta nyanländas inträde på arbetsmarknaden och i samhället, samt initiativ för att bekämpa diskriminering och främja jämlikhet. Vi på Lika Olika har träffat och pratat med representater från fotbollsklubben Malmö FF, som också är ett exempel på en organisation som tar ett stort och viktigt ansvar för att Malmös unga ska känna sig sedda och lyssnade på.

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
KTH har tagit flera steg för att öka mångfalden och inkluderingen bland studenter och personal. Detta inkluderar satsningar för att locka fler kvinnliga studenter till ingenjörsprogram, initiativ för att stödja studenter med funktionsnedsättningar och program som främjar internationell mångfald. KTH har även skapat en särskild position för en vice rektor med ansvar för jämlikhet och mångfald för att driva och koordinera arbetet på högsta nivå.

Polismyndigheten
Polisen i Sverige har genomfört program och strategier för att öka mångfalden och förbättra relationerna med mångkulturella samhällen. Detta inkluderar rekrytering av fler medarbetare med olika etniska bakgrunder, utbildningar i interkulturell kompetens för befintlig personal och samarbete med lokalsamhällen för att öka förtroendet och säkerheten. Lika Olika har föreläst för bland annat polisen i Malmö, om sociala kunskapers betydelse för vår potential och vårt mående.

Fem saker vi alla kan göra:

Utbilda dig själv: Ta initiativ till att lära dig mer om DEI, inklusive historiska och nuvarande frågor som påverkar olika grupper. Kunskap är grunden till förståelse och förändring.

Lyssna och lär: Var öppen för att lyssna på erfarenheter från människor med andra bakgrunder än din egen. Att förstå andras perspektiv är ett kraftfullt verktyg för att bygga broar och öka empati.

Stå upp mot diskriminering: När du ser eller hör något som inte stämmer överens med DEI-principer, var beredd att säga ifrån på ett respektfullt sätt. Tystnad kan ofta tolkas som godkännande. Läs vår artikel om civilkurage här.

Främja inkludering i din omgivning: Oavsett om det är på arbetsplatsen, i skolan, eller inom din gemenskap, leta efter sätt att göra miljön mer välkomnande och inkluderande för alla.

Reflektera över dina egna fördomar: Alla har fördomar; det viktiga är att erkänna dem och arbeta medvetet för att övervinna dem. Att vara självmedveten och engagerad i ständig personlig utveckling är avgörande för att främja DEI.

Läs mer om Lika Olika-metoden och hur den kan användas för att komma vidare i arbetet med mångfald, jämlikhet och inkludering.