Att trivas tillsammans

Att trivas tillsammans är att ge varandra de bästa förutsättningarna för att kunna bli ännu bättre för varandra. Människor är inga robotar, människor är människor och vi har känslor. Det är känslorna som styr hur vi mår - och därmed hur det ska gå för oss. Därför är det avgörande att träna på de sociala förmågorna eftersom andras bemötanden är grunden för vår potential, produktivitet och hälsa. I livet väljer vi sällan vilka som går i samma klass, arbetar tillsammans eller är med i föreningen. Men det ska ändå fungera - varje dag. Med Lika Olika ges den mänskliga träning som krävs för att vara empatisk, tolerant och inkluderande.


Lika Olika-metodens 4 steg

Arbetet med Lika Olika-metoden sker genom en empirisk och vetenskaplig framtagen process om 4 steg. I steg 1-3 tränas deltagarna i sociala förmågor under våra föreläsningar och workshops. Steg 4, levandegörandet, ligger hos individen att anamma i vardagen.


1. Insikt för att:

 • Skapa empati
 • Öka medmänsklighet
 • Öka nyfikenhet
 • Ge förståelse för konsekvenser, kortsiktigt och långsiktigt
 • Ge förståelse för sin egen roll i gruppen


2. Kunskap om:

 • Främlingsfientlighet, rasism och utanförskap
 • Kommunikation och språkbruk
 • Värderingar och fördomar
 • Attityder och förhållningssätt
 • Likheter och olikheter


3. Verktyg för:

 • Starkare självkänsla
 • Självledarskap
 • Civilkurage
 • Större medmänsklighet
 • Social inkludering
 • Ökad tolerans


4. Action!

Den slutgiltiga effekten av Lika Olika-metoden visar sig på två nivåer.


Action på individnivå:

 • Fler positiva beteenden
 • Ökat civilkurage
 • Ökad självkänsla
 • Ökad självkännedom
 • Ökad empati
 • Ökad toleransnivå
 • Högre medvetenhet om konsekvenser
 • Ökat ansvarstagande


Action på gruppnivå:

 • Ökat fokus på mående
 • Handlingsplaner för praktiskt arbete inom värdegrund och arbetsmiljö
 • Stöd till ledning i strategiskt arbete
 • Aktiviteter riktade för ökad trygghet och inkludering
 • Stärkt gemenskap
 • Högre inkluderingsnivå av alla olika
 • Regelbundna uppföljningar
 • Bättre samtalsklimat

Exempel på värdet för skolan eller föreningen

 • Konkretisera och tillgängliggöra värdegrundsarbetet i organisationens alla led.
 • Att ta värdegrundsarbetet från plan till handling - för alla.
 • Att se verksamhetens nulägessituation ur olika perspektiv och att utarbeta en förankrad behovsplan.
 • Att skräddarsytt tillgängliggöra, konkretisera och verbalisera mångfald, inkludering och tolerans.
 • Att stärka och erkänna goda beteenden till en gemensam grund att återkomma till.
 • Att förändra negativa beteenden och mönster innan de växer.
 • Att engagera och inspirera till att orka och vilja vara inkluderande och toleranta.
 • Att stärka vuxna och barn att själva ta tag i situationer som uppstår - direkt.
 • Att stötta ledning att verkställa mål och strategier för verksamheten.


Vill du veta mer?


Vi pratar gärna med er om hur vi kan hjälpa er i era lokala samhällen. Kontakta Mary Juusela på: mary@likaolikametoden.se och 070 363 98 31 eller:

Boka möte med Mary direkt