Vi på Lika Olika arbetar varje dag för samma sak; att få oss alla att inse vårt värde, våra möjligheter och vårt ansvar. Studien vår metod bygger på, visar hur enkelt det egentligen är att påverka stämningen i ett rum, samt måendet hos våra medmänniskor.

Att förstå och positivt påverka vår närmiljö genom vårt beteende är grundläggande för att skapa hälsosamma och stärkande gemenskaper. Från arbetsplatser och skolor till familjeliv och sociala sammankomster, spelar våra handlingar och interaktioner med andra en avgörande roll i det kollektiva välbefinnandet. Genom att utforska forskning kring socialt välbefinnande och de faktorer som bidrar till positiva respektive negativa upplevelser, kan vi identifiera effektiva sätt att vara goda medmänniskor i alla aspekter av vårt liv.

Vi mår bra av att bli sedda
Forskning inom socialpsykologi och beteendevetenskap har identifierat flera nyckelkomponenter som bidrar till socialt välbefinnande. Empati, uppskattning, och positiv feedback står centralt i att skapa miljöer där individer känner sig värderade och stödda. En studie från University of Oxford framhäver vikten av socialt stöd och känslan av tillhörighet för individens mentala hälsa. Att aktivt lyssna, visa uppskattning och ge konstruktiv feedback kan stärka relationer och främja en känsla av gemenskap.

Isolering skapar psykisk ohälsa
Å andra sidan pekar forskning på att negativa sociala interaktioner, såsom utfrysning, mobbning och konflikter, kan ha djupgående effekter på individens välbefinnande. En studie från Stanford University har visat att negativ feedback, brist på erkännande och social isolering inte bara påverkar den psykiska hälsan negativt, utan även kan leda till fysiska hälsoeffekter, såsom ökad stress och minskad immunitet.

Så blir vi bättre medmänniskor

Att vara en god medmänniska innebär att aktivt bidra till en positiv och stöttande atmosfär. Här är några tips på vägen.

Praktisera aktivt lyssnande: Visa genuint intresse för vad andra säger genom att lyssna uppmärksamt och ställa följdfrågor. Detta bygger förtroende och visar att du värderar den andres perspektiv.

Sprid positivitet: Små handlingar av vänlighet, som ett leende eller en uppmuntrande kommentar, kan göra stor skillnad i någons dag. Positivitet smittar av sig och bidrar till en gladare och mer inbjudande atmosfär.

Ge och ta emot feedback på ett konstruktivt sätt: När du ger feedback, fokusera på beteendet snarare än personen och erbjud lösningar eller förslag på förbättringar. Var öppen för att ta emot feedback själv, som en möjlighet till personlig utveckling.
Läs mer om feedback här.

Bygg upp ett stöttande nätverk: Uppmuntra till samarbete snarare än tävlan. Skapa en miljö där alla känner sig trygga att dela med sig av sina tankar och idéer.

Respektera olikheter: Visa respekt för andra människors åsikter, kulturer och bakgrunder. Att vara inkluderande och öppen för mångfald berikar vår sociala miljö och bidrar till ömsesidig förståelse.

Att förbättra vår närmiljö genom positiva sociala interaktioner är inte bara fördelaktigt för individens välbefinnande utan även för samhället i stort. Genom att tänka på hur vi beter oss kan vi alla bidra till en mer empatisk, stöttande och hållbar värld.