Fokus: Skolan | Del 1

En rapport från 2022 visar att var tionde lärare inte vågar ta upp problem på arbetsplatsen i rädsla av repressalier. Rapporten visar också att tystnadskulturen inom skolvärlden gäller för arbetsplatser i såväl kommunal och som i privat regi. Vårens första del i serien Fokus: skola, utgår ifrån de två studier som ligger till grund för rapporten

Skolan är, vid sidan om hemmet, den plats där barnen spenderar mest tid. Och som arbetsplats för vuxna engagerar den svenska skolan strax över 430 000 personer. Vi pratar alltså om en plats som har stor betydelse för våra barn och många vuxnas mentala och fysiska hälsa, eftersom vi ägnar massor av viktig tid just där. Lika Olika har sedan starten 2015 haft skolan som den viktigaste arbetssfären, eftersom vår metod inte minst berör barnen och deras psykiska hälsa. Vi har arbetat i över 200 grund- och gymnasieskolor i Sverige, Finland och på Åland, och har avslutat ett stort antal treåriga projekt där vi har följt elever och skolpersonal under spännande och utvecklande perioder. Under våren kommer vi att publicera en serie artiklar med fokus på just skolan. Vi kommer att beröra teman som arbetsmiljö, skolans sociala ansvar, Barnkonventionen i skolan, vårdnadshavarnas ansvar och som i denna artikel – tystnadskulturen inom skolan. 

Viktigt samarbete bakom rapport
Under 2022 lade lärarnas Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet fram den gemensamma rapporten När lärare tystas, som handlade om tystnadskultur i skolvärlden. Rapporten visade att fyra av tio lärare inom kommunala och vinstdrivande skolor väljer att inte ta upp problem på arbetsplatsen för att de inte vill framstå som besvärliga. Var tionde känner en rädsla att prata om problem, och mer än var tionde uppger att de drabbats av negativa konsekvenser om de pratar om problem. 

Rapporten visar lärares upplevelser av tystnadskultur i förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Undersökningen visar att graden av tystnad på arbetsplatserna varierar. Lärare kan uppleva allt från en helt öppen arbetskultur, till att känna att de inte kan prata öppet om problem eller till att de fullt ut upplever en tystnadskultur där de drabbas av repressalier när brister påpekas. Problemen med tystnaden är som störst inom de vinstdrivande verksamheterna och minst på de fristående icke vinstdrivande. Problembilden i kommunal verksamhet liknar i hög grad de problem som finns inom vinstdrivande verksamhet. 

Vanligaste utmaningarna med tystnadskulturen i skolan:

  • Lärare vågar inte prata öppet om problem i verksamheten
  • Lärare undviker att prata med sin arbetsgivare om arbetsmiljöproblem 
  • Var tionde lärare inom kommunal och vinstdrivande verksamhet har fått repressalier
  • Tysta arbetsplatser leder till stressade lärare

Kan vårdnadshavarna göra något?
Som alltid i relationer med varandra, både yrkesmässigt och privat, är det viktigt att lyssna, uppmärksamma och sätta sig in i varandras perspektiv. Detta gäller naturligtvis även relationen vårdnadshavare och skolpersonal. Som vårdnadshavare har man inte full insyn i lärarnas situation, men genom att vara uppmärksam på stämningar, lyssna ordentligt i samtal och inte vara rädd för att ställa frågor kan vi vara bra stöd för en bra arbetsmiljö. 

Lyssna på radioprogrammet Jobbiga föräldrar, här är till exempel ett avsnitt om “Skolmiljön” 

Läs rapporten När lärare tystas