En skola är en stor arbetsplats. Varje dag är ett myller av barn och vuxna som ska verka tillsammans för att nå kunskapsmålen. Men det kommer inte att hända om de som går i samma korridorer, sitter i samma klassrum, dricker kaffe i personalrummet eller äter lunch tillsammans inte bjuder in och inkluderar alla, trots allas olikheter. Det innebär att slutar sucka, rulla med ögonen, favorisera, avbryta, prata bakom ryggen och kränka.

Det spelar lite roll hur mycket EHT och skolledning uppmanar, skriver policies eller stöttar genom fortbildning om majoriteten av de på skolan – barn och vuxna – inte inser att det börjar på individnivå med attityder, värderingar, jargonger och fördomar. Och att det är något som varje person har mandat över. Över sitt eget agerande gentemot sig själv och andra.

Över 100 grund- och gymnasieskolor, samt ytterligare ett antal högskolor, har genomgått Lika Olikas utbildningar i sociala kunskaper och tolerans i Sverige och på Åland. 

Lika Olika utbildar skolpersonal, elever och vårdnadshavare via föreläsningar, temadagar och workshops. Syftet är att stärka skolans befintliga värdegrunds- och likabehandlingsarbete och att förädla, förhöja, konkretisera och tillgängliggöra skolans värdegrundsarbete för skolpersonal, elever och/eller vårdnadshavare. Målet är öka den övergripande toleransen för olikheter och därmed öka den individuella psykiska hälsan för att stötta elever och skolpersonal att bli sina bästa jag och skolan att vara en trygg och inkluderande skola öppen för alla. 

Skolan får hjälp med att:

  • Konkretisera och tillgängliggöra värdegrundsarbetet i organisationens alla led och gå från plan till handling.
  • Se skolans situation ur olika perspektiv och utarbeta behovsplan.
  • Öka kunskapen kring hur utanförskap påverkar den psykiska hälsan och mänskliga potentialen.
  • Tillgängliggöra, och framförallt, konkretisera mångfald, inkludering och tolerans skräddarsytt för alla årskurser samt skolpersonal och vårdnadshavare.
  • Stärka och erkänna goda beteenden till en gemensam grund att återkomma till.
  • Förändra negativa beteenden och mönster innan de växer.
  • Engagera och inspirera medarbetare att vilja vara inkluderande och toleranta.
  • Hjälpa pedagoger att få sina elevgrupper motiverade, engagerade och fokuserade på att själva ta tag i situationer som uppstår.
  • Stötta skolledningen att verkställa mål och strategier för skolan.

Kontakta vårt skolteam på skola@likaolikametoden.se för att se hur din skola kan arbeta med oss.

Varför ska ni satsa på sociala kunskaper och tolerans?

1. Sociala förmågor ger högre IQ. Enligt forskning (IHME) leder arbete med sociala och emotionella kunskaper (SQ och EQ, social and emotional skills) till de kunskaper och effekter som eftersträvas i skolan ofta refererat till som IQ. Genom att arbeta med SQ och EQ stärker man alltså IQ och hjälper elever att ta till sig den kunskap som krävs av dem. De mår bra av att lära sig, och gör bra genom att vara inkluderad! Den personliga potentialen ökar!

2. Allt börjar hemifrån! Den världsunika studien Stulen identitet (Stulen identitet, Högskolan i Kristianstad, 2003-2013) gjord av Lika Olikas grundaren Mary Juusela,  visar att uppemot 95 procent av våra värderingar och beteenden, det vi tar med till skolan kommer hemifrån. Därför arbetar Lika Olika även med vårdnadshavarna och inte endast elever och skolpersonal. Om vårdnadshavarna får kunskap om att deras agerande, åsikter, värderingar, ton och attityder direkt speglas i skolmiljön. Att vi ser en tydlig koppling på hur det lokala samhället mår, med hur miljön i skolan är. De mår allra oftast på liknande sätt och har liknande utmaningar. Det handlar okunskap eller slentrianmässigt använda jargonger och fördomar om om allt från sjukdomsdiagnoser, geografiska eller etniska ursprung, dialekter, socioekonomiska faktorer, sexualiteter, identiteter och allt däremellan. Det är vi vuxna som leder vägen för nästa generationer, allt börjar hemifrån.

3. 1100% avkastning på budget. Är det lönsamt att stärka beteenden och sociala kunskaper? Investerar man vill man ha bästa möjliga avkastning. Columbia University visade i en studie att för varje investerad USD på värdegrundsarbete och sociala och emotionella kunskaper fick man tillbaka 11 USD. 

Sagt om oss


”Vi har valt att arbeta med Lika Olika årligen då vi ser en tydlig positiv förbättring och skillnad i vårt värde­grundsarbete. Våra elever och vår skolpersonal uppskattar temadagarna enormt mycket.”

– Evamari, programrektor Westerlundska gymnasiet i Enköping

”Vi är verkligen nöjda med det arbetet som Lika Olika genomfört på skolan. Inventeringen av behovet som finns i verksamheten medförde att eleverna upplevde de olika momenten som extra värdefulla och inte enbart som att någon kom och föreläste. De olika övningarna som genomfördes under dagen har legat som en utgångspunkt för det fortsatta arbetet med vår värdegrund och vårt klimat på skolan. Det har även kommit signaler från vårdnadshavare att elever på ett mer tydligt vis samtalat och diskuterat hemma om dessa frågor än de gjort tidigare.”

– Mattias Wernqvist, bitr.rektor Hölöskolan i Södertälje

”Arbetet med Lika Olika har varit roligt, angeläget och klockrent. Vi har nått fram till eleverna på ett helt nytt sätt. Över 120 vårdnadshavare kom till föreläsningen och jag har bara hört lovord. Vi fick med oss energi, verktyg och ny glädje och gemenskap.”

– Petra Hellström, Kyrk- och Balderskolan i Danderyd

Våra föreläsningar


Lika Olika - Din fulla potential

Under 90-120 minuter tar den prisbelönta föreläsaren och toleransexperten Mary Juusela med sig sina åhörare på en läror ik och inspirerande resa i värderingar, fördomar, jargonger och civilkurage som får åhörarna att se på sig själva och sina medmänniskor med nya ögon. Inspiration, pepp, kunskap och självinsikt varvas när Mary föreläser om att allt börjar med dig och mig och hur vi agerar i vardagen. Föreläsningen anpassas efter målgrupp.

Köksbordstolerans

Under 60-90 minuter varvas exempel från vardagen och samtiden med situationer kring värderingar, attityder, fördomar och åsikter som du har hemma vid ditt köksbord och som via dig färdas ut i ditt samhälle och vidare till dina kollegor/lagkamrater eller klasskamrater. Föreläsningen anpassas efter målgrupp.

Jag är inte min hudfärg

En föreläsning i 60-90 minuter  om rasism och fientlighet och om civilkurage och tolerans. Under 12 skolår och vidare ut i vuxenlivet mötte Lika Olika-grundaren Mary Juusela rasism från civilsamhället i samhället hon växte upp i. Glåpord, åsikter, jargonger och värderingar kom från klasskamrater, lärare eller främlingar som stoppade henne bara för att säga, åk hem! Hur hanterar ett barn, och senare en vuxen, det utanförskap som hat skapar. Och vad blir det av känslorna och människan? En gripande och inspirerande föreläsning som ger dig en djupare insikt kring den rasism som vi har i vår samtid idag, hur du vill bemöta den och vilken roll du vill ta.

Nyfiken på vad vi kan erbjuda dig?

Kontakta oss